Gå till innehåll
Wermlands Körsällskap
Wermlands Körsällskap

Startar: 03/03 18:00

Slutar: 03/03 20:00

Årsmöte

WKS årsmöte hålls i klubbhuset på Hannäs. Alla medlemmar är välkomna. Efter årsmötet fortsätter vi att diskutera/bolla några aktuella frågor samtidigt som vi njuter av smörgåstårta m m.

Anmälan

görs till britt@loov.nu senast den 27 februari. Uppge eventuella kostavvikelser i samband med anmälan.

Årsmöteshandlingar skickas ut till alla anmälda den 27 februari.

Preliminär agenda

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande för mötet
 • 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 • 4. Fastställande av röstlängd
 • 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 6. Fastställande av dagordning
 • 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 • 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 • 9. Revisorernas berättelse
 • 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 • 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12. Beslut om antal styrelseledamöter (5-7) och suppleanter (1-3)
 • 13. Val av ordförande för föreningen
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 • 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 • 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
 • 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 • 19. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 • 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 • 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 • 22. Övriga ärenden, som t ex behandling av motioner
 • Verksamhetsplan
 • 23. Mötets avslutande

Startar: 03/03 18:00

Slutar: 03/03 20:00

Besöksadress

Kils Hästcenter Hannäs

Hannäsudden

665 91 Kil


Postadress

c/o Diana Johansson

Västra Torggatan 14

665 30 Kil

Kontakta oss

Diana Johansson - 073 624 81 40

dianajohansson@live.com

Britt Lööv - 070 611 27 67

britt@loov.nu